A PROGRAM CÉLJA

A Szegedi Tudományegyetem Finnugor nyelvészet doktori programjának célja olyan szakemberek képzése, akik a programban elsajátítják a nyelvészeti kutatómunka alapjait, különös tekintettel a veszélyeztetett uráli nyelvek (így főként az obi-ugor és a szamojéd nyelvek) kutatására, valamint kutatói szakismeretekre tesznek szert a nyelvtudomány két speciális területén, a nyelvtipológiában és a szociolingvisztikában. E nyelvek kiemelt volta természetesen nem azt jelenti, hogy más nyelvek kutatása és más megközelítések ne lennének lehetségesek a programban. A program alapos ismereteket nyújt a kisebb uráli nyelvek szinkrón és diakrón jellemzőiről, s felkészíti a hallgatókat arra, hogy a nyelvelméletről, a nyelvi leírás és elemzés különféle módjairól szerzett tudásukat e nyelvekre alkalmazzák. Ezért a képzés során fokozott hangsúlyt helyezünk a hallgatók általános nyelvészeti, nyelvelméleti, tipológiai és a szociolingvisztikai tanulmányaira, szükség esetén a társprogramokra s külső előadókra támaszkodva. A fokozat a hallgatókat a nyelvtudományi kutatásokban, a terepmunka tevékenységben, a veszélyeztetett nyelvekkel kapcsolatos konzultációs feladatokban, a nyelvi revitalizációban, a nyelvoktatásban való tevékenykedésre is felkészíti, illetőleg olyan területek művelésére is, amelyek képzett nyelvészek közreműködését igénylik. Nemzetközi kapcsolati rendszerünk révén támogatjuk hallgatóink külföldi tanulmányútjait, s szorgalmazzuk a nemzetközi tudományos életbe való beilleszkedésüket.


A FŐBB KURZUSOK RÖVID LEÍRÁSA

I. szemeszter

1. Történeti és összehasonlító nyelvészet (Bakró-Nagy Marianne)

A kurzus részletes áttekintést nyújt a nyelv történeti változásának alapvető fogalmairól, a változás külső és belső okairól, az összehasonlító nyelvészet vizsgálati területéről és módszertanáról.


2. Elméleti nyelvészet (fonológia, morfológia) (az Elméleti nyelvészet oktatási program kurzusai)

A kurzus célja, hogy a hallgatók megbízható alapozó ismeretekre tegyenek szert a fonológia és a morfológia elméleti kérdéseiben.


3. Egy uráli nyelv leíró grammatikája (Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor, Wagnes-Nagy Beáta - Hamburg)

A kurzus emelt szintű ismereteket nyújt a programban tanulmányozható valamelyik uráli nyelv szinkron grammatikájáról.


II. szemeszter

4. Elméleti nyelvészet (szintaxis, szemantika) (az Elméleti nyelvészet oktatási program kurzusai)

A kurzus célja, hogy a hallgatók megbízható alapozó ismeretekre tegyenek szert a mondattan és a szószemantika elméleti kérdéseiben.


5. Tipológia (Bakró-Nagy Marianne)

A kurzus megismerteti a hallgatókat a nyelvészeti tipológia módszertanával, az univerzálé kutatás területeivel, s eligazítást nyújt a morfológiai, a szintaktikai, a szórendi tipológia tekintetében.


6. Egy uráli nyelv történeti grammatikája (Bakró-Nagy Marianne, Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor, Wagner-Nagy Beáta - Hamburg)

A kurzus áttekintést nyújt a programban tanulmányozható egyik uráli nyelv történetéről úgy, hogy módszeresen halad végig a nyelvleírási szinteken, bemutatva az uráli/finnugor kori előzményeket is.


III. szemeszter

7. Általános és uráli hangtan (Bakró-Nagy Marianne)

A kurzus emelt szintű áttekintést nyújt az uráli történeti és összehasonlító hangtan legújabb kutatási eredményeiről úgy, hogy rámutat a kérdések általános nyelvtörténeti összefüggéseire is.


8. Általános és uráli szóképzéstan (Bakró-Nagy Marianne, Szeverényi Sándor)

A kurzus megismertet a szóalkotás fajtáival, a képzők osztályozási lehetőségeivel általában, s bemutatja az uráli nyelvek képzőrendszereit, azok eredetét.


9. Általános és uráli morfoszintaxis (Bakró-Nagy Marianne, Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor)

A kurzus bevezet az uráli morfoszintaxis legaktuálisabb kérdéseibe, különös tekintettel az igeragozási rendszerek kialakulására — általános nyelvtörténeti összefüggésekre is rámutatva.


10. Általános és uráli lexikológia (Sipőcz Katalin)

A kurzus bevezet a lexikológia fogalomkörébe és módszertanába, s bemutatja az uráli nyelvek lexikológiai kutatásának aktuális eredményeit.


11. A Volga-vidék és Nyugat-Szibéria török nyelvei (az Altajisztika oktatási progtam keretében)

A kurzus megismertet az uráli nyelvek nyelvtörténete és nyelvi kapcsolatai szempontjából (is) releváns török nyelvek legfőbb sajátosságaival.


2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ KREDITES TANTERV


8 félév - 240 kredit

1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Elméleti kurzusok: 6 óra (heti 2-2 óra, 5-5 kredit)

1. félév

1. Fonológia. (az ELTE Elméleti nyelvészet programjából)

2. Morfológia. (az ELTE Elméleti nyelvészet programjából)

3. Szintaxis. (Kenesei István)


2. félév

4. Egy uráli nyelv leíró grammatikája. (Kozmács István, Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor)

5. Tipológia. (Bakró-Nagy Marianne)

6. Egy kurzus az alábbi három közül

a. Történeti és összehasonlító nyelvészet. (Bakró-Nagy Marianne)

b. Egy uráli nyelv története. (Kozmács István, Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor)

c. Nyelvi dokumentáció. (Szeverényi Sándor)


2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter1

idegen nyelvű poszter2

magyar nyelvű előadás4

idegen nyelvű előadás5


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány4

idegen nyelvű tanulmány5


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI

Az uráli nyelvek leíró vagy történeti fonológiája

Az uráli nyelvek leíró vagy történeti morfológiája

Az uráli nyelvek leíró vagy történeti szintaxisa

Az uráli nyelvek leíró vagy történeti lexikológiája

Az uráli nyelvek szociolingvisztikai kutatása

Az uráli nyelvek tipológiai leírásaA KOMPLEX VIZSGA OLVASMÁNYLISTÁI 2021

Uralisztika olvasmánylista


2016. SZEPTEMBER 1. ELŐTT KEZDŐDÖTT DOKTORI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ KREDITES TANTERV


A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. A második és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött. (SZTE Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzata, 4. melléklet, 2. és 3. pont)


1. Kötelező modul:
a)Kutatómunka, amelybe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek feldolgozása is beletartozhat (félévenként rendre): 10, 10, 20, 20, 30, 30 kredit, összesen 120 kredit
b)Kutatási beszámoló/kutatói szemináriumon való aktív részvétel: minimum 2 alkalommal (2x3 kredit)
c)Kötelező elméleti kurzusok: 8 db heti 2 órás kurzus (kurzusonként 5-5 kredit, összesen 40 kredit):
1. Fonológia (az elméleti nyelvészeti oktatási programból: ELTE)
2. Morfológia (az elméleti nyelvészeti oktatási programból: ELTE)
3. Szintaxis (az elméleti nyelvészeti oktatási programból: SZTE vagy ELTE)
4. Lexikai szemantika (az elméleti nyelvészeti oktatási programból: ELTE)
5. Történeti és összehasonlító nyelvészet
6. Egy uráli nyelv leíró grammatikája
7. Egy uráli nyelv történeti grammatikája
8. Tipológia


2. Kötelezően választható kurzusok modulja (a következő, heti 2 órás elméleti kurzusokból legalább 2-t kell választani (kurzusonként 5-5 kredit, összesen 10 kredit):
1. Az uráli nyelvek fonológiája
2. Az uráli nyelvek morfoszintaxisa
3. Az uráli nyelvek lexikológiai kutatása
4. A Volga-vidék és Nyugat-Szibéria török nyelvei

5. Az uráli nyelvek szociolingvisztikai jellemzése

6. Az uráli nyelvek tipológiai jellemzése

7. Nyelvi dokumentáció


3. Szabadon választható teljesítések modulja:
a) Szabadon választható kurzusok
(3-3 kredit): A kurzus kredites jóváírásához a hallgatónak a programvezetővel és a témavezetőjével is előzetesen egyeztetnie kell.
b) Óratartás: heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartásáért (14 héten át) 1 kredit (felsőoktatási intézményben szakmai óra – DIT)
c) Konferencia-előadások: első vagy második szerzős, aktív poszterért vagy előadásért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 4. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)
magyar nyelvű poszter    1
idegen nyelvű poszter     2
magyar nyelvű előadás    3
idegen nyelvű előadás     5PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.KUTATÁSI TÉMÁK

1. A szamojéd nyelvek deskriptív és történeti kutatása

1.a. Fonológia
1.b. Morfológia
1.c. Mondattan

1.d. Szemantika - lexikológia


2. Az obi-ugor nyelvek deskriptív és történeti kutatása
2.a. Fonológia
2.b. Morfológia
2.c. Mondattan

2.d. Szemantikai - lexikológia


3. Az udmurt nyelv deskriptív és történeti kutatása
3.a. Fonológia
3.b. Morfológia
3.c. Mondattan

3.d. Szemantikai - lexikológia


4. Deskriptív és történeti-összehasonlító uralisztikai tanulmányok

5. Lexikológiai és szemantikai leírások

6. Nyelvtipológiai leírások

7. Szociolingvisztikai leírások

8. Nyelvi dokumentációHALLGATÓI NÉVSOR


  1. I.szemeszter:

Romanova Marina


V. szemeszter:

Kubitsch Rebeka Judit


VII. szemeszter:

Németh Zoltán


Nyilvános védés:

Horváth Csilla: The vitality and revitalisation attempts of the Mansi language in Khanty-Mansiysk. 2021.
FELVÉTELI VIZSGA


Általános uralisztikai ismeretek, valamint egy vagy két kisebb uráli nyelv leíró és történeti grammatikájának ismerete (irányadó: D. Abondolo ed. 1998 The Uralic languages. Routledge Language Family Descriptions. London - New York, Routledge). Az MA szakdolgozat témájának bemutatása. A választott doktori téma rövid (2-3 oldalas) témaleírása, a témaválasztás indoklásával és a leírási keret bemutatásával.SZIGORLATI TÁRGYAK


Általános uralisztika (főtárgy).

Nyelvtipológia. Szociolingvisztika. Nyelvtörténet. Fonológia. Morfológia. Szintaxis. Szemantika. (melléktárgyak)


DOKTORI FOKOZATOT SZERZETT HALLGATÓINK


Wagner-Nagy Beáta: Die deverbalen Verbalsuffixe im Nganasanischen. 2000.


Katalin Sipőcz: Az uráli nyelvek testrészneveiről [Body-part terms in Uralic]. 2000.


Körtvély Erika: A tundrai nyenyec igeragozás [Tundra Nenets verb inflection]. 2003.


István Kozmács: Az -śk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében [The derivative suffix -śk- in the verbal derivation system of Udmurt (Votyak)]. 2004.


Szeverényi Sándor: Tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban [Lexical Categorization of Property Concept Words in Nganasan]. 2008.


Gugán Katalin: Aspektus és akcióminőség a hantiban (szurguti nyelvjárás) [Aspect and Aktionsart in the Khanty language (Surgut dialect)]. 2013.


Bíró Bernadett: Cselekvésneves szerkezetek a manysiban [Nominalization in the Mansi language]. 2015. 


Mus Nikolett: Interrogative words and content questions in Tundra Nenets. 2015.


Janurik Boglárka: Erzya–Russian bilingual discourse: Structural analysis of intrasentential code-switching patterns. 2018.


Georgieva, Ekaterina: Non-finite adverbial clauses in Udmurt. 2018.URÁLI NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Prof. em. Bakró-Nagy Marianne, DSc