ANGOL ALKALMAZOTT

NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Dr. habil. Fenyvesi Anna, PhD

A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik alapos és korszerű ismeretekkel valamint jó kutatási képességekkel rendelkeznek az angol alkalmazott nyelvészet terén, és akik ezeket az ismereteiket és képességeiket a nyelvpolitika, a másodiknyelv-elsajátítás, nyelvtanítás szakmai szervezésének, valamint nyelvi kontaktushelyzetek terén előálló hatalmas szakemberigény kielégítésében tudják hasznosítani. Az elméleti stúdiumok mellett komoly szerepet szánunk az empirikus vizsgálatoknak is. Az angol-magyar nyelvi kontaktusok széles skáláját fogja át a képzési terv, az osztálytermi angoltanulástól a hazánkban magyarul tanuló angolajkúak vizsgálatán keresztül az angol nyelvű országokban élő magyarok kétnyelvűségéig. Ebbe a koncepcióba éppúgy beletartozik a diskurzuselemzés, mint a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdök vizsgálata, a nyelvtanulói motiváció kutatása vagy az eszközfonetikai alapozású köztesnyelvi fonológia tanulmányozása.2016. SZEPTEMBER 1 ÓTA ÉRVÉNYES KREDITES TANTERV


8 félév - 240 kredit

1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Elméleti kurzusok: 6 (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

1. félév:

1. Kétnyelvűség és nyelvkontaktus (Fenyvesi)

2. Másodiknyelv-elsajátítás (Peckham)

3. Diskurzuselemzés (Barát)


2. félév:

4. Kutatási módszerek (Barát és Peckham)

5. Szociopragmatika (Suszczynska)

6. Egy kurzus az alábbi 3 közül:

Idegennyelv-tanulás, -tanítás és nyelvi mérés (Doró) vagy

Harmadiknyelv-elsajátítás (T. Balla) vagy

Fordítástudomány (Lesznyák)


2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter1

idegen nyelvű poszter2

magyar nyelvű előadás4

idegen nyelvű előadás5


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány4

idegen nyelvű tanulmány5


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI

Diskurzuselemzés

Kétnyelvűség és nyelvi kontaktusok

Másodiknyelv elsajátítás

Nyelvi jogok és nyelvi ideológia

Szociopragmatika

Szociolingvisztika

Harmadik nyelv elsajátítás

Fordítástudomány


A KOMPLEX VIZSGA OLVASMÁNYLISTÁI 2022


Third or additional language learning/acquisition


Individual differences in second language acquisition


SLA: The role of CLI in additional language learning


Bilingualism and language contact, Individual bi- and multilingualism


Discourse analysis: Critical discourse analysis as ideology critique


Language Rights and Language Ideology: Ideological conceptualizations of Language (use)


Conversation analysis: theoretical underpinnings and applications


Language attitudesA KOMPLEX VIZSGA OLVASMÁNYLISTÁI 2021


Crosscultural and intercultural pragmatics


Digital language use


Implicit and explicit learning of second languages 1.


Implicit and explicit learning of second languages 2.


Individual differences in second language acquisition


The effects of instruction on L2 learning


Theories and approaches to linguistic politeness and impoliteness


Third Language Acquisition: The role of cross-linguistic influence in additional language learning / acquisition
2016. SZEPTEMBER 1. ELŐTT KEZDŐDÖTT DOKTORI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ KREDITES TANTERV


A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. A második és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött. (SZTE Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzata, 4. melléklet, 2. és 3. pont)


1. Kötelező modul
a) Kutatómunka

  1. 1.két tanulmány írása, 15 kredit/tanulmány, összesen 30 kredit

2. elfogadott disszertáció tervezet,

3. a disszertációhoz szükséges, a témavezető által meghatározott tartalmú kutatás, 80 kredit, a következő felosztásban: 10, 10, 15, 15, 15, 15 a tanulmányok 6 félévében.


b) Elméleti kurzusok (heti 2-2 óra, 4-4 kredit, összesen 28 kredit)

1. Fonetika

2. Fonológia / Szintaxis

3. Szociolingvisztika

4. Kutatási módszerek

5. Másodiknyelv-elsajátítás

6. Diskurzuselemzés

7. Pragmatika


c) Kutatási beszámoló (5-5 kredit, összesen 10 kredit)
1. a hallgató egy tanulmányának ismertetése a program diákjai és tanárai előtt
2. a hallgató disszertációs munkájáról tartott beszámolója a program diákjai és tanárai előtt


2. Kötelezően választható kurzusok modulja (heti 2-2 óra, 4-4 kredit, összesen 20 kredit)

1. Nyelvi udvaria(tlan/s)ság

2. Idegennyelv-tanulás, -tanítás és nyelvi mérés

3. Harmadiknyelv-elsajátítás

4. Kétnyelvűség

5. Fordítástudomány

6. Nyelvhasználat és a társadalmi nemek

7. Kognitív perspektívák a másodiknyelv-elsajátításban

8. A nyelvtanuló: egyéni különbségek és speciális szükségletek

9. Nyelvkontaktus

10. Pszicholingvisztika

11. Nyelvi elemzés
12. Egyéni kutatói szemináriumok


3. Szabadon választható teljesítések modulja

a) Konferencia-előadás: (első vagy második szerzős, aktív poszterért vagy előadásért, amely a konferencia kiadványában megjelenik)
magyar nyelvű poszter 1
idegen nyelvű poszter  2
magyar nyelvű előadás 3
idegen nyelvű előadás  5


b) Óratartás: heti 2 óra szeminárium tartásáért (14 héten át) 4 kredit (felsőoktatási intézményben szakmai óra)


PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.


KUTATÁSI TÉMÁK

Ajánlott kutatási témák és témavezetőik:


Dr. Barát Erzsébet

Diskurzuselemzés


Dr. Doró Katalin:

Másodiknyelv-elsajátítás


Dr. Fenyvesi Anna

Nyelvi kontaktusok

Kétnyelvűség


Dr. Donald W. Peckham:

Másodiknyelv-elsajátítás

Idegennyelv-tanulási stratégiák


Dr. Lesznyák Márta: 

Fordítástudomány


Dr. Malgorzata Suszczynska:

Szociopragmatika


Dr. Tápainé Balla Ágnes:

Harmadik nyelv elsajátítás


Dr. Thomas Williams:

Másodiknyelv-elsajátításA rendelkezésre álló infrastruktúra:
A Ph.D hallgatók az egyetemi könyvtárat, az intézeti számítógépeket használhatják.


HALLGATÓI NÉVSOR

I. év:

Burai Andrea

Püski Gyöngyi

Tamás Tamara

Luyu Chen


II. év:

Skadra Margit

Dupák Karina

Kouraichi Bochra

Saoud Maya

Abdelreheem Hasnaa Hasan Sultan


III. év:

Aradi Csenge Eszter

Myintzu Winn

Sadouki Fatiha


IV. év:

Huber Máté Imre

Vásári Nikolett

Mehdizadkhani Milad


VII. szemeszter:

Deli Zsolt Pál

Garzon Duarte Eliana

Korpas Olivera


Abszolutóriumot szerzett hallgatók:

Fűköh Borbála

Galiere, Mehdi

Deli Zsolt Pál

Garzon Duarte, Eliana

Korpas, Olivera

Asztalos-Zsembery Eszter

Bozsó Réka

Tovar Viera, Rodrigo

Felvégi Zsuzsanna

Gábrity Eszter

Kovács Emőke

Kovács Eszter

László Paulina

Molnár Tímea

Nagy Judit

Ódry Ágnes


Fokozatot szerzett hallgatók:


Doró Katalin (2008): The written assessment of vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary

(témavezető: Donald W. Peckham)

Rápoltiné Keresztes, Csilla (2010): Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients

(témavezető: Fenyvesi Anna)

Kalocsai, Karolina (2011): Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged

(témavezető: Donald W. Peckham)

Tápainé Balla Ágnes (2012): The role of second language English in the process of learning third language German

(témavezető: Donald W. Peckham)

Kiss Zsuzsanna Éva (2013): Language policies and language ideologies related to multilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland

(témavezető: Kontra Miklós)

Balogh Erzsébet (2014): Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students’ identifications, evaluations, and comments concerning foreign accented Englishes

(témavezető: Fenyvesi Anna)

Hardi Judit (2014): Assessing young learners’ strategic L2 vocabulary learning in the framework of self-regulation

(témavezető: Donald W. Peckham)

Dégi Zsuzsanna (2019): EFL classroom interaciton from a multilingual perspective within the Transylvanian school context

(témavezető: Fenyvesi Anna)


FELVÉTELI VIZSGA

Felvételi követelmények:

– egyetemi diploma és dokumentált angol nyelvtudás, az alábbiak egyike:

Magyarországi jeles vagy jó minősítésű angol, amerikanisztika, anglisztika vagy angoltanár szakos egyetemi (MA) oklevél;

Magyarországi jeles vagy jó minősítésű nyelvészet szakos egyetemi (MA) oklevél és felsőfokú angol nyelvvizsga;

angol nyelvterületen szerzett angol vagy nyelvészet szakos Master of Arts oklevél;

nem angol nyelvterületen szerzett angol vagy nyelvészet szakos Master of Arts

oklevél, és legalább 550 pontos (vagy 1998-tól kezdve 213 pontos) TOEFL vizsgaeredmény.– sikeres felvételi vizsga

A felvételi vizsga két részből áll. Az első részt egy, a hallgató által az alábbi listából választott könyv anyaga képezi:

Chambers, J.K. & Peter Trudgill. 1998. Dialectology. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Gass, Susan & Larry Selinker. 2001. Second language acquisition: An introductory course. 2nd edition. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Grosjean, François. 1982. Life with two languages: An introduction to bilingualism. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kager, René. 1999. Optimality theory. Cambridge: CUP.

Katamba, Francis. 1993. Morphology. New York: St. Martin's Press.

Odden, David. 2005. Introducing phonology.Cambridge: CUP.

Radford, Andrew. 2004. Transformational grammar: A first course. Cambridge: Cambridge University Press.

Schiffrin, Deborah. 1996. Approaches to Discourse. Oxford: Blackwell.

Wardhaugh, Ronald. 2009. Introduction to sociolinguistics. 6th edition. Oxford: Blackwell.

A vizsga második részében a felvételizők általános nyelvészeti ismereteit értékelik. Azoknak, akiknek általános és alkalmazott nyelvészetből vagy elméleti nyelvészetből egyetemi diplomájuk (M.A.) van, a vizsga első részét nem kell letenniük.


A jelentkezéshez mellékelni kell:

a) két ajánlást

b) a tervezett kutatási érdeklődésének kétoldalas összefoglalóját

c) ha vannak, a nyelvtanári gyakorlatot igazoló dokumentumokat