A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik alapos és korszerű ismeretekkel valamint jó kutatási képességekkel rendelkeznek a magyar és az alkalmazott nyelvészet terén. A programban nagy szerepet kapnak egyes elméleti nyelvészeti stúdiumok is (fonológia, szintaxis, pragmatika stb.), akárcsak a választható orientációk specializáltabb ismeretei. A programban összesen négy orientáció közül lehet választani.


A Frazeológia orientáció kutatási fókuszában a több szóból álló lexikális egységek (elsősorban a szólások és közmondások) vizsgálata áll, beleértve ezek szinkrón leírását, csoportosítását, de ezek létrejöttének és változásának nyelvtörténeti vonatkozásait éppúgy, mint fordíthatóságuk, kontrasztív egybevetésük kérdéseit vagy akár a különböző szövegtípusokban (pl. reklámok, viccek) való elferdíthetőségük lehetőségeit, akárcsak szótári feldolgozásuk lexikográfiai kérdéseit.


A Magyar nyelvtörténet orientáció a nyelvi változás kérdéskörében mélyíti el a jelentkezők ismereteit, különös tekintettel a magyar nyelv rokonságának és areális kapcsolatainak kérdéskörével kapcsolatos tudásra és a magyar nyelv egyes részrendszereinek történeti változására.


A Szociolingvisztika orientációban hangsúlyos szerepet kap a magyar nyelv nem standard változatainak megítélése, a nyelvváltozatok és az iskolai anyanyelvi nevelés kérdésköre, továbbá a nyelvi jogok és a nyelvi diszkrimináció problematikája.


A Szövegnyelvészet az iskolai oktatásban orientáció elsősorban a szövegértésiképesség-fejlesztés nyelvészeti vonatkozásaira fókuszál. A szövegértésiképesség-fejlesztés több összetevős, bonyolult folyamat, ezért a kapcsolódó kutatások interdiszciplináris jellegűek, az alábbi területeket érinthetik: elméleti nyelvészet (kognitív, funkcionális, pragmatikai megközelítés), pszicholingvisztikai, pedagógiai, szaktudományi vizsgálatok. Mindezek együttesen felkészítik a programban képzett szakembereket az elméleti tudásnak az iskolai oktatás és nevelés körében történő gyakorlati alkalmazására is.JELENLEGI OKTATÓINK ÉS TÉMAVEZETŐINK


Forgács Tamás

Hoffmann Ildikó

Németh Miklós

Sándor Klára

Schirm Anita

Sinkovics Balázs

Zs. Sejtes Györgyi


2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ KREDITES TANTERV

8 félév - 240 kredit

A Magyar Nyelvészet Doktori Program hallgatói a felvételi folyamat során a program által kínált négy orientáció közül kötelezően választanak egyet. Az orientációk a következők:


•Frazeológia

•Magyar nyelvtörténet

•Szociolingvisztika

•Szövegnyelvészet az iskolai oktatásban


1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Kötelező és kötelezően választható elméleti kurzusok: 6 kurzus, (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

A kötelező és kötelezően választható elméleti kurzusok orientációnként meghatározottak. Az orientációban felkínált kurzusok közül egy kötelező (alapkurzus), a többi orientációs kurzus közül minimum kettő kötelezően választható, valamint a többi orientáció vagy a Nyelvtudományi Doktori iskola más programjainak kötelező kurzusai közül kötelezően választható még három vagy annyi kurzus, hogy az ebben a blokkban teljesítendő hat kurzus meglegyen. A hat kurzus teljesítése az első két félévben ajánlott.


Frazeológia orientáció

(Felelős: Prof. Dr. Forgács Tamás; az orientációs tárgyak oktatói: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Vecsey Zoltán, Bibok Károly, Schirm Anita, Németh T. Enikő, Szécsényi Tibor, Kenesei István)


Kötelező alapkurzus (5 kredit)

•Leíró frazeológia (1. félév)


Orientációs kötelezően választható tárgyak (5-5 kredit, összesen min. 10 kredit)

•Történeti frazeológia

•Lexikológia és lexikográfia

•Történeti nyelvészet

•Szemantika v. Lexikai szemantika (Elméleti nyelvészeti v. Orosz nyelvészeti program)


További kötelezően választható elméleti kurzusok a többi orientáció, ill. a NYDI elméleti kurzusaiból (5-5 kredit)

•Nyelvi változás és változatosság

•Dialektológia

•Pragmatika (Elméleti nyelvészeti program)

•Számítógépes nyelvészet (Elméleti nyelvészeti program)

•Szintaxis (Elméleti nyelvészeti program)


Magyar nyelvtörténet orientáció

(Felelős: Prof. Dr. Forgács Tamás; az orientációs tárgyak oktatói: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Bakró-Nagy Marianne, Németh T. Enikő, Szécsényi Tibor, Kenesei István, Zsigri Gyula)


Kötelező alapkurzus (5 kredit)

•Magyar nyelvtörténet (1. félév)


Orientációs kötelezően választható tárgyak (5-5 kredit, összesen min. 10 kredit)

•A nyelvi változás kérdésköre

•Nyelvi változás és változatosság

•Dialektológia

•Történeti és összehasonlító nyelvészet (Finnugor program)

•Történeti hangtan és alaktan

•Történeti mondattan és jelentéstan


További kötelezően választható alapkurzusok a többi orientáció, ill. a NYDI kínálatából (5-5 kredit)

•Történeti frazeológia

•Lexikológia és lexikográfia

•Pragmatika (Elméleti nyelvészet program)

•Számítógépes nyelvészet (Elméleti nyelvészeti program)

•Szintaxis (Elméleti nyelvészeti program)

•Fonológia (Elméleti nyelvészeti program)Szociolingvisztika orientáció

(Felelős: Dr. Németh Miklós, az orientációs tárgyak oktatói: Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Fenyvesi Anna, Hoffmann Ildikó, Németh T. Enikő, Sándor Klára, Schirm Anita, Zsigri Gyula)


Kötelező alapkurzus

• Nyelvi változás és változatosság (1. félév)


Orientációs kötelezően választható tárgyak (5-5 kredit, összesen min. 10 kredit)

•Nyelv és identitás

•Dialektológia
•Történeti szociolingvisztika
•Nyelvi jogok, nyelvi tervezés
•Nyelvváltozatok és anyanyelvi nevelés
•Kvantitatív szociolingvisztika


További kötelezően választható alapkurzusok a többi orientáció, ill. a NYDI kínálatából (5-5 kredit)

•Fonológia (Elméleti nyelvészeti program)

•Kétnyelvűség és nyelvkontaktus

•Pszicholingvisztika
•Pragmatika (Elméleti nyelvészeti program)

•DiskurzuselemzésSzövegnyelvészet az iskolai oktatásban

(Felelős: Zs. Sejtes Györgyi, az orientációs tárgyak oktatói: Zs. Sejtes Györgyi, Hoffmann Ildikó, Németh T. Enikő, Schirm Anita)


Kötelező alapkurzus (5 kredit)

•Szövegnyelvészet (1. félév)


Orientációs kötelezően választható tárgyak (5-5 kredit, összesen min. 10 kredit)

•Haladó szövegtan

•Szövegnyelvészet kognitív, funkcionális, pragmatikai megközelítésben

•Szövegnyelvészeti problémák a szövegértésiképesség-fejlesztés tükrében

•Szövegnyelvészeti olvasószeminárium


További kötelezően választható alapkurzusok a többi orientáció, ill. a NYDI kínálatából (5-5 kredit)

•Funkcionális grammatika

•Diskurzuselemzés

•Pragmatika (Elméleti nyelvészeti program)

•Pszicholingvisztika

•Kognitív nyelvészet2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter1

idegen nyelvű poszter2

magyar nyelvű előadás4

idegen nyelvű előadás5


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány4

idegen nyelvű tanulmány5


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI

Magyar nyelvtörténet

Leíró vagy történeti frazeológia

Leíró vagy történeti lexikológia

Leíró vagy történeti lexikográfia

Szociolingvisztika

Magyar dialektológia

Pragmatika

Diskurzuselemzés

Pszicholingvisztika

Klinikai nyelvészet

Szövegtan

Anyanyelv-pedagógia

Fonológia

Morfológia

Szintaxis


PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.KUTATÁSI TÉMÁK


Forgács Tamás:
Leíró és történeti frazeológia

Vonzatosság, igenemek a magyar nyelvben
Történeti valenciakutatás
Alaktani, ill. mondattani problémák a magyar nyelvben
A nyelvi változás kérdésköre az egyes nyelvi szinteken

Hoffmann Ildikó:
Pszicholingvisztika, Neurolingvisztika
A nyelvi működés és az emlékezeti rendszerek kapcsolata
A kognitív funkciók és a nyelvi működések összefüggései
A kognitív funkciók változásának megjelenése a nyelvi folyamatokban és a beszédben
A mentális zavarok megjelenése a nyelvi folyamatokban és a beszédben


Németh Miklós:
Helyi nyelvjárás és sztenderdizálódás
Történeti korpuszok társasnyelvészeti vizsgálata
Írott és beszélt nyelv
A magyar nyelv határon túli változatai
Nyelvjárási változásvizsgálatok
Nyelvjárás, identitás és nyelvi attitűdök összefüggései
Nyelvjárás és iskola


Sándor Klára:
Evolúciós nyelvészet (a nyelvi változások elmélete, változások a mai magyarban)
Nyelvszociológia (nyelvi diszkrimináció)
Nyelv és identitás, nyelvi ideológiák, nyelvi attitűdök
Nyelv és kultúra


Schirm Anita:

Diskurzuselemzés
Alkalmazott szövegnyelvészet
A nyelvhasználat formái különféle szövegtípusokban


Sinkovics Balázs:
Attitűd és nyelvhasználat különböző beszélőközösségekben
Nyelvi hátrányos helyzet
Nyelvjárás és standard nyelvhasználat


Zs. Sejtes Györgyi:
Szövegnyelvészet a szövegértésiképesség-fejlesztés aspektusában
Szövegnyelvészet és szövegértési stratégiák (metakognitív megközelítés)


A rendelkezésre álló infrastruktúra:

A PhD-hallgatók a Magyar Nyelvészeti, a Finnugor és az Általános Nyelvészeti Tanszékek könyvtárait, valamint a Magyar Nyelvészeti Tanszék egyes számítógépeit, nyomtatóit, fénymásolóit használhatják, kutatómunkájukhoz számos elektronikus szövegbázis (kereső CD-ken) áll rendelkezésre.


HALLGATÓI NÉVSOR

Nemrégiben védte meg sikeresen disszertációját:

Berente Anikó (a továbbiakban a tanszék kutatási programjaiban dolgozik)Abszolutóriumot szerzett hallgatók:

Bagi Anita

Wirt Patrícia


FELVÉTELI VIZSGA

Iskolaspecifikus felvételi követelmények:

a) Minden pályázónak a felvételi beszélgetés előtt legalább két héttel be kell nyújtania szakdolgozatát vagy egy másik hosszabb nyelvészeti tanulmányát.

b) A felvételi beszélgetésen ezen túl kutatási elképzeléséről, nyelvészeti érdeklődési területéről kell számot adnia.

c) Modern idegen nyelvek ismerete, nyelvtörténeti érdeklődés esetén latin nyelvismeret előny. Minden pályázónak szüksége van továbbá az angol nyelv olvasás és értés szintű ismeretére.


Továbbá:
1. Minden pályázó részére kötelező a következő művek egyikének ismerete:
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Bp., 2000 vagy Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Bp. 2006.
2. Az alább megadott művek közül kettőnek az ismerete szükséges, azon belül is elsősorban a pályázó kutatási témájával kapcsolatos részek ill. fejezetek:
Kiss Jenő - Pusztai Ferenc: Magyar nyelvtörténet. Bp. 2003.

Bynon, Theodora: Történeti nyelvészet. Bp. 1997.
Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Bp. 1995.
Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába. Bp. 2007.

Forgács Tamás: Történeti frazeológia. Bp. 2021.
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Bp. 1999.


A Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészeti alprogramjában végzettek közül többen is a magyar felsőoktatásban tanítanak:


Berente Anikó A szegedi boszorkányperek (1726-1744) jegyzői: Történeti dialektológiai és szociolingvisztikai vizsgálat című értekezését 2021-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa.


Németh Miklós a Nyelvjárás, beszélt nyelv, spontán sztenderdizásciós törekvések a XV. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban című értekezését 2002-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének docense.

Nemesi Attila László Az alakzatok kérdése a pragmatikában című értekezését 2007-ben védte meg. Jelenleg az PPKE Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének docense.

Schirm Anita A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján című értekezését 2011-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének habilitált docense.

Sinkovics Balázs a Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás című értekezését 2011-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa.


Szücs Márta Zita A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban című értekezését 2016-ban védte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

MAGYAR NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Prof. Dr. Forgács Tamás DSc

forgacs@hung.u-szeged.hu