A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik a képzés során elsajátítják a nyelvészeti kutatómunka alapjait, megismerik a történeti szlavisztika terén folytatott (és jelenleg is folyó) tudományos kutatásokat és azok eredményeit, és rendelkeznek az önálló kutatáshoz szükséges képességekkel. A képzés során nagy szerepet kap a szláv nyelvtudomány interdiszciplináris jellegének kidomborítása, különösen a hungarológiai vonatkozások bemutatása. A program hallgatói általános történeti szlavisztikai ismereteiket két (keleti szláv és déli szláv) szakirányon mélyíthetik tovább. A végzett szakemberek alkalmasak felsőoktatási intézményekben folytatandó önálló kutatási feladatok és oktatómunka ellátására, valamint kutatóintézeti munkakörök betöltésére.


SAJÁTOS FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

  1. a)H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba (JATEPress, 1996) c. művének ismerete;


Ezen kívül legalább két mű ismerete az alábbiak közül választva:


H. Tóth I. ― Balázs L. G. ― Majoros H. Bolgár történeti nyelvtan. Hangtan, alaktan. Szeged: JATEPress, 2011.

Харалампиев, Ив. Историческа граматика на българския език. София: Faber, 2001.

Граматика на старобългарския език. Дуриданов, И., Дограмаджиева, Е., Минчева, А. (ред.). София: БАН, 1993.

Péter Mihály: Orosz történeti nyelvtan I. Bevezetés és hangtan. Budapest, 1975.

Dombrovszky József: Orosz történeti nyelvtan II.: Alaktan és mondattan. Budapest, 1975.

Baleczky Emil, Hollós Attila: Ószláv nyelv. Budapest, 1985.


b) a felvételi beszélgetés előtt legalább két héttel a szakdolgozat egy példányának benyújtása;

c) a felvételi beszélgetésen írott kutatási terv bemutatása és ismertetése.2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ KREDITES TANTERV


8 félév - 240 kredit

1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Elméleti kurzusok: 6 (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

1. félév:

1. Kutatásmódszertan

2. Indoeurópai összehasonlító nyelvtan

3. Történeti fonológia


2. félév:

4. Történeti morfológia

5. Szláv paleográfia

6. Egy kurzus az alábbi kettő közül (a választott orientációtól függően):

Az ószláv nyelv hatása a korai szláv kultúrákra (ószláv orientáció)

Az orosz irodalmi nyelv története (orosz nyelvtörténeti orientáció)


2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter1

idegen nyelvű poszter2

magyar nyelvű előadás4

idegen nyelvű előadás5


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány4

idegen nyelvű tanulmány5


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


HALLGATÓI NÉVSOR


  1. I.szemeszter:

Rentz Tamás Ádám


V. szemeszter:

Csizmadia Rita


A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI

Történeti fonológia

Történeti morfológia

Szláv paleográfia

Indoeurópai összehasonlító nyelvtan


A KOMPLEX VIZSGA OLVASMÁNYLISTÁI 2021

Indoeurópai összehasonlító nyelvészet

Történeti morfológia


KUTATÁSI TÉMÁK ÉS TÉMAVEZETŐK


Balázs L. Gábor: diakrón morfológia, kutatás-módszertani kérdések, nyelvemlékleírás és -kutatás, természetes morfológia, ószláv nyelv, bolgár nyelvtörténet


Ferincz István: az ószláv nyelv hatása a korai szláv kultúrákra; az orosz irodalmi nyelv története


Kocsis Mihály: keleti szláv nyelvtörténet, kódexkutatásPUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.TÖRTÉNETI SZLAVISZTIKA

posztgraduális (PhD) program

Programvezető: Prof. dr. Kocsis Mihály, Dsc