A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő nyelvészeti ismeretek birtokában önállóan tudják elemezni a francia, olasz és spanyol nyelvek valamelyikének formai és funkcióbeli sajátságait, általános, illetve újlatin nyelvészeti keretbe helyezve azokat.

A képzés keretében szerzett ismeretek birtokában a programot elvégzett szakemberek önálló és a nemzetközi tudományos követelményeknek megfelelő szintű oktató és kutatómunka végzésére alkalmasak hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben, eredményeiket pedig nemzetközileg elfogadott színvonalon és formában idegen nyelven is képesek publikálni.


JELENLEGI OKTATÓINK ÉS TÉMAVEZETŐINK

Berta Tibor

Gécseg Zsuzsanna

Sermann Eszter

Giampaolo Salvi

Szabó Dávid

Zentainé Kollár Andrea


2021. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ KREDITES TANTERV


8 félév - 240 kredit

Az Újlatin Nyelvészet Doktori Program hallgatói a felvételi folyamat során a program által kínált három orientáció közül kötelezően választanak egyet.

Az orientációk a következők:

Francia nyelvészet

Olasz nyelvészet

Spanyol nyelvészet


1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Elméleti kurzusok 1-2. félév (6 kurzus, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

Kötelező kurzus:

Bevezetés az újlatin nyelvtudományba (1. félév)

Kötelezően választható elméleti kurzusok 1.: az Elméleti Nyelvészet Program alábbi kurzusaiból kell választani egyet:

Fonológia (1. félév)

Szintaxis (1. félév)

Szemantika  (2. félév)

Pragmatika (2. félév)

Kötelezően választható elméleti kurzusok 2.: a kötelezően választható kurzusok orientációnként meghatározottak. Az orientációban felkínált kurzusok közül 3 kötelezően választható, valamint a másik két orientáció által felkínált kurzusok közül kötelezően választható további egy kurzus.


Francia orientáció (felelős: Gécseg Zsuzsanna; az orientációs tárgyak oktatói: Gécseg Zsuzsanna, Szabó Dávid)

Szintaxis (1. félév)

Szemantika (2. félév)

Lexikológia és lexikográfia (1. félév)

Pragmatika (2. félév)

Kontrasztív nyelvészet (2. félév)


Olasz orientáció (felelős: Zentainé Kollár Andrea; az orientációs tárgyak oktatói: Zentainé Kollár Andrea, Sermann Eszter)

Terminológia (2. félév)

Fordítástudomány (1. félév)

Európai és olasz nyelvpolitika (1. félév)

Szociolingvisztika  (2. félév)

Morfológia (1. félév)

Szintaxis (2. félév)


Spanyol orientáció (felelős: Berta Tibor; az orientációs tárgyak oktatója: Berta Tibor)

Fonológia  (1. félév)

Történeti fonológia   (1. félév)

Az ibériai újlatin morfoszintaxis (1. félév)

Szintaxis  (2. félév)

Történeti szintaxis  (2. félév)

Ibériai újlatin történeti pragmatika (2. félév)2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter1

idegen nyelvű poszter2

magyar nyelvű előadás4

idegen nyelvű előadás5


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány4

idegen nyelvű tanulmány5


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.KUTATÁSI TÉMÁK

Francia és magyar szintaxis (Gécseg Zsuzsanna)

A mondat információs szerkezete (Gécseg Zsuzsanna)

Francia/magyar szemantika (Gécseg Zsuzsanna)

A nem-sztenderd változatok szociolingvisztikai vizsgálata (Szabó Dávid)

A francia/frankofón szleng vizsgálata (Szabó Dávid)

Összehasonlító szlengvizsgálat (Szabó Dávid)

A nem sztenderd változatok fordítása (Szabó Dávid)

Szleng és lexikográfia (Szabó Dávid)

Az olasz nyelv szociolingvisztikája (Zentainé Kollár Andrea)

Nyelvpolitika (Zentainé Kollár Andrea)

Nyelvi jogok és kisebbségi oktatás Olaszországban (Zentainé Kollár Andrea)

Spanyol szintaxis (Berta Tibor)

Spanyol történeti szintaxis (Berta Tibor)

Ibériai újlatin morfoszintaxis (Berta Tibor)HALLGATÓI NÉVSOR

1. szemeszter

Kadvány Gergely

Patai MercédeszFELVÉTELI VIZSGA
Felvételi követelmények:

- legalább C1 szintű nyelvtudás a választott orientáció nyelvéből

- legalább B2 szintű angol nyelvtudás

- mesterfokozatú diploma

- a jelentkezőnek egy minimum 1, maximum 2 oldalas kutatási tématervet kell benyújtania

A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetésből áll, melynek alapja az alább felsorolt ajánlott irodalom (a választott orientációnak megfelelően).


Irodalomjegyzék az Újlatin nyelvészet doktori program felvételi vizsgájához

Francia orientáció:

Fagyal, Zs., Kibbee, D. & Jenkins, F. : French: A Linguistic Introduction. Cambridge University Press, 2006.

Moeschler, J. & Auchlin, A. : Introduction à la linguistique contemporaine. Armand Colin, Paris, 2018.

Moreau, M-L. : Sociolinguistique. Concepts de base. Sprimont, Mardaga, 1997.

Niklas-Salminen, A. : La lexicologie. Armand Colin, Paris, 1997.

Yaguello, M. (éd.) : Le grand livre de la langue française. Seuil, Paris, 2003.

Zufferey, S. & Moeschler, J. : Initiation à l’étude du sens. Sémantique et pragmatique. Éditions Sciences Humaines, Auxerre, 2012.

Négy szabadon választott francia nyelvészeti tanulmány nemzetközileg elismert újlatin nyelvészeti szakfolyóiratokból (pl. Langue française, Langages, Travaux de linguistique, L’information grammaticale, Langage et société, Argotica)

Olasz orientáció:

Berruto, G. & Cerruti, M.: La linguistica: un corso introduttivo. UTET, Novara, 2017, 333 p.

Berruto, G. & Cerruti, M.: Manuale di sociolinguistica. UTET, Torino, 2020, 274 p.

D’Agostini, M.: Sociolinguistica dell’Italia contemporanea. Il Mulino, Bologna, 2012, 292 p.

Négy szabadon választott olasz nyelvészeti tanulmány nemzetközileg elismert újlatin nyelvészeti szakfolyóiratokból (pl. Lingua e Stile, Rivista di Dialettologia Italiana, Studi di Linguistica Teorica e Applicata)

Spanyol orientáció:

Hualde, I. et al.: Introducción a la lingüística hispánica. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

Penny, R.: Variation and change in Spanish. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. / Variación y cambio en español. Gredos, Madrid, 2004.

Silva-Corvalán, C. − Enrique-Arias, A.: Sociolingüística y pragmática del español. Georgetown Universitiy Press, Washington D. C., 2017.

Torrens Álvarez, M. J.: Evolución e historia de la lengua española. Arco Libros, Madrid, 2007.

Négy szabadon választott spanyol nyelvészeti tanulmány nemzetközileg elismert újlatin nyelvészeti szakfolyóiratokból (pl. Nueva revista de filología hispánica, Revista de filología española, RILCE. Revista de filología hispánica, Sintagma)ÚJLATIN NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Dr. habil. Gécseg Zsuzsanna, PhD