A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik otthonosan mozognak a német nyelvészet főbb területein, azok fejlődését folyamatosan önállóan is követni tudják és legalább egy területén - egyéni kutatással - új tudományos eredményre jutnak. Kutatási eredményeiket (elsősorban) német nyelven tudományos közleményekben és konferenciákon teszik közzé. A képzésben különös hangsúlyt kap annak a bemutatása, miként lehet az elméleti ismereteket felhasználni az empirikus vizsgálatokban. A program hallgatói képesek arra, hogy megszerzett ismereteiket egyrészt folyamatosan bővítsék, másrészt a német nyelven belüli (pl. nyelvváltozatok közötti) vagy más nyelvekkel való egybevetésre is kiterjesszék.


A Német leíró nyelvészet orientáción belül a hallgatók – kutatási érdeklődésüknek megfelelően – a nyelv különböző szintjeit vizsgálhatják, azaz kutatásaik kiterjedhetnek a morfológia, a lexikológia, a frazeológia, a szintaxis, ill. a szövegnyelvészet aktuális kérdéseire, valamint a nyelvváltozatokra.


A Kontrasztív nyelvészet orientáción belül is van lehetőség kiválasztani a nyelvnek, ill. a nyelvtudománynak azt a területét, amelyen elmélyült összevető vizsgálatok végezhetők (morfológia, lexikológia, frazeológia, szintaxis, szövegnyelvészet és nyelvváltozatok).


A Fordítástudomány orientációban a hallgatók megismerkednek azzal a tudományos módszertani eszköztárral, amellyel fordításelemzések végezhetők. A fordításelemzésekben különböző kutatási kérdések állhatnak a középpontban, például a szépirodalmi fordítás kulturális transzfer volta; a nyelvi kreativitás fordíthatósága; a frazeologizmusok fordítási relevanciája; a nyelvi közvetítés fajtái és szerepei a németoktatásban stb.    


A német mint idegen/nemzetiségi nyelv elsajátítása és fejlesztése orientáció fókuszában az első (L2) és második idegen nyelv (L3), illetve a német mint nemzetiségi nyelv elsajátításának folyamatai állnak. A képzés célja, hogy a jelentkezők elmélyítsék tudásukat a német mint idegen/nemzetiségi nyelv tanításának koncepcióiról, megismerjék e tudományág speciális kutatási területeit, újabb paradigmáit, valamint az osztálytermi folyamatok elemzésének metodológiáját.JELENLEGI OKTATÓINK ÉS TÉMAVEZETŐINK


Ágel Vilmos

Drahota-Szabó Erzsébet

Kappel Péter

Kertész András

Kispál Tamás

Modrián-Horváth Bernadett

Nolda, Andreas

Rauzs Orsolya

Sántáné Túri Ágnes

Sárvári Tünde

Scheibl György

Vargáné Drewnowska Ewa

Zifonun, GiselaA 2022. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES KREDITES TANTERVA Német Nyelvészet Doktori Program hallgatói a felvételi folyamat során a program által kínált orientációk közül kötelezően választanak egyet.

Az orientációk a következők:

•Német leíró nyelvészet

•Kontrasztív nyelvészet

•Fordítástudomány

•A német mint idegen/nemzetiségi nyelv elsajátítása és fejlesztése


8 félév - 240 kredit

1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás:

- Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos, német nyelvű kutatási beszámolót kell készíteni.

- A 3-6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható (német és/vagy magyar nyelvű) tanulmány írását is magában foglalja.

- A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli, német nyelvű kutatási beszámolót kell tartani.


b) Kötelező és kötelezően választható elméleti kurzusok: 6 kurzus (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

A kötelező és kötelezően választható elméleti kurzusok orientációnként meghatározottak. Az orientációban felkínált kurzusok közül egy kötelező (alapkurzus), a többi orientációs kurzus közül kettő kötelezően választható, valamint a többi orientáció alapkurzusai közül kötelezően választható három kurzus. Ez utóbbiakat előzetes egyeztetés alapján a Nyelvtudományi Doktori Iskola más programjainak kompatibilis kurzusaiból választva is lehet teljesíteni. A hat kurzus teljesítése az első két félévben ajánlott.


Német leíró nyelvészet orientáció (felelős: Scheibl György; az orientációs tárgyak oktatói: Drahota-Szabó Erzsébet, Kappel Péter, Modrián-Horváth Bernadett, Rauzs Orsolya, Sántáné Túri Ágnes, Scheibl György)

Kötelező alapkurzus (5 kredit)

•Német leíró nyelvészet (1. félév)

Orientációs kötelezően választható tárgyak (10 kredit)

•Morfológia

•Lexikológia/frazeológia

•Szintaxis

•Szövegnyelvészet

•Szinkrón/diakrón nyelvváltozatok

További kötelezően választható alapkurzusok a többi orientációból (15 kredit)

•Kontrasztív nyelvészet (1. félév)

•Fordítástudomány (1. félév)

•(Idegen)nyelv-elsajátítás (1. félév)


Kontrasztív nyelvészet orientáció (felelős: Drahota-Szabó Erzsébet; az orientációs tárgyak oktatói: Kappel Péter, Modrián-Horváth Bernadett, Rauzs Orsolya, Sántáné Túri Ágnes, Scheibl György)

Kötelező alapkurzus (5 kredit)

•Kontrasztív nyelvészet (1. félév)

Orientációs kötelezően választható tárgyak (10 kredit)

•Kontrasztív morfológia

•Kontrasztív lexikológia/frazeológia

•Kontrasztív szintaxis

•Kontrasztív szövegnyelvészet

További kötelezően választható alapkurzusok a többi orientációból (15 kredit)

•Német leíró nyelvészet (1. félév)

•Fordítástudomány (1. félév)

•(Idegen)nyelv-elsajátítás (1. félév)


Fordítástudomány orientáció (felelős: Drahota-Szabó Erzsébet; az orientációs tárgyak oktatói: Drahota-Szabó Erzsébet, Modrián-Horváth Bernadett, Rauzs Orsolya, Sárvári Tünde, Scheibl György)

Kötelező alapkurzus (5 kredit)

•Fordítástudomány (1. félév)

Orientációs kötelezően választható tárgyak (10 kredit)

•Kultúratudományok

•Reáliák

•Szemantika/pragmatika

•Nyelvi közvetítés az idegennyelv-oktatásban

További kötelezően választható alapkurzusok a többi orientációból (15 kredit)

•Német leíró nyelvészet (1. félév)

•Kontrasztív nyelvészet (1. félév)

•(Idegen)nyelv-elsajátítás (1. félév)


A német mint idegen/nemzetiségi nyelv elsajátítása és fejlesztése orientáció (felelős: Sárvári Tünde; az orientációs tárgyak oktatói: Drahota-Szabó Erzsébet, Kappel Péter, Modrián-Horváth Bernadett, Rauzs Orsolya, Sántáné Túri Ágnes, Sárvári Tünde, Scheibl György)

Kötelező alapkurzus (5 kredit)

•(Idegen)nyelv-elsajátítás (1. félév)

Orientációs kötelezően választható tárgyak (10 kredit)

•Az idegennyelv-tanítás mint új tudományág

•Újabb paradigmák a német mint idegen/nemzetiségi nyelv tanításában

•Osztálytermi folyamatok elemzése

További kötelezően választható alapkurzusok a többi orientációból (15 kredit)

•Német leíró nyelvészet (1. félév)

•Kontrasztív nyelvészet (1. félév)

•Fordítástudomány (1. félév)


2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)


b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)


c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív, a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter (1 kredit)

idegen nyelvű poszter (2 kredit)

magyar nyelvű előadás (4 kredit)

idegen nyelvű előadás (5 kredit)


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány (4 kredit)

idegen nyelvű tanulmány (5 kredit)


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI


Német leíró nyelvészet: morfológia

Német leíró nyelvészet: lexikológia

Német leíró nyelvészet: frazeológia

Német leíró nyelvészet: szintaxis

Német leíró nyelvészet: szövegnyelvészet

Szinkrón/diakrón nyelvváltozatok

Kontrasztív morfológia

Kontrasztív lexikológia

Kontrasztív frazeológia

Kontrasztív szintaxis

Kontrasztív szövegnyelvészet

Fordítástudomány

A német mint idegen/nemzetiségi nyelv elsajátítása és fejlesztésePUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája a következő címen található:

http://nydi.szte.hu/Publikalasi_lehetosegek.htmlKUTATÁSI TÉMÁK


Német leíró nyelvészet

altémák:

•Morfológia

•Lexikológia

•Frazeológia

•Szintaxis

•Szövegnyelvészet

•Szinkrón/diakrón nyelvváltozatok


Kontrasztív nyelvészet

altémák:

•Kontrasztív morfológia

•Kontrasztív lexikológia

•Kontrasztív frazeológia

•Kontrasztív szintaxis

•Kontrasztív szövegnyelvészet


Fordítástudomány

altémák:

•A reáliák fordítása

•A nyelvi kreativitás fordíthatósága

•A frazeologizmusok átültetése

•Nyelvi közvetítés az idegennyelv-oktatásban


A német mint idegen/nemzetiségi nyelv elsajátítása és fejlesztése

altémák:

•Korai idegennyelv-elsajátítás

•A német mint második idegen nyelv elsajátítása

•A német mint nemzetiségi nyelv elsajátítása

•(Nyelv)tanári kommunikációHALLGATÓI NÉVSOR


  1. I.évfolyam:

Lantos Viktória


Abszolutóriumot szerzett:

Rózsa KatinkaFELVÉTELI VIZSGA


- Alapfeltétel: egyetemi diploma és felsőfokú német nyelvtudás.

- A felvételi vizsga a jelentkező nyelvészeti érdeklődési körével összhangban lévő német nyelvű tematikus beszélgetés, amelyben a jelöltnek elsősorban a képességeit, nem pedig a tárgyi, lexikális tudását mérjük fel. A beszélgetés során a jelöltnek számot kell adnia kutatási terveiről, már meglévő nyelvészeti ismereteiről és német nyelvtudásáról.

- A pályázónak a felvételi beszélgetés előtt legalább két héttel be kell nyújtania egy német nyelvű nyelvészeti tanulmányát vagy 20 oldalnál nem hosszabb szakdolgozat-részletét.

- A jelentkezéshez mellékelni kell egy kutatási tervet magyar és német nyelven két-két oldal terjedelemben.

- Minden pályázó részére kötelező a következő listából egy nyelvtudományi bevezetés és egy grammatika ismerete.


Bevezetés a nyelvtudományba:

Drahota-Szabó, Erzsébet (2015): Einführung in die Sprachwissenschaft. Szeged: Grimm Kiadó.

Bergmann, Rolf/Pauly, Peter/Stricker, Stefanie (2010): Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. 5. Auflage. Heidelberg: Winter Verlag.

Ernst, Peter (2004): Germanistische Sprachwissenschaft. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Kessel, Katja/Reimann, Sandra (2008): Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Zweite, überarbeitete Auflage. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.

Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. 5. Auflage. Berlin/Boston: de Gruyter Verlag.

Meibauer, Jörg/Demske, Ulrike/Geilfuß-Wolfgang, Jochen/Pafel, Jürgen/Ramers, Karl Heinz (2015): Einführung in die germanistische Linguistik. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart/Weimar: Metzler.

Pelz, Heidrun (2005): Linguistik. Eine Einführung. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.

Vater, Heinz (2002): Einführung in die Sprachwissenschaft. 4. Auflage. München: Wilhelm Fink Verlag.


Grammatika:

DUDEN (2016): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. (= Der Duden in zwölf Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache. Band 4.) Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag.

Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik. Neubearbeitung. München: Iudicium Verlag.

Eisenberg, Peter (2013): Grundriss der deutschen Grammatik. Das Wort. 4. Auflage. Stuttgart/Weimar: Metzler Verlag.

Eisenberg, Peter Eisenberg (2013): Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. 4. Auflage. Stuttgart/Weimar: Metzler Verlag.

Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin/München: Langenscheidt.

Hentschel, Elke/Weydt, Harald (2013): Handbuch der Deutschen Grammatik. 5., vollständig überarbeitete Auflage. Berlin/Boston: de Gruyter Verlag.

Hoffmann, Ludger (2016): Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt VerlagA Német Nyelvészeti Doktori Programban PhD fokozatot
szerzett volt hallgatóink


Scheibl György – témavezetője: Maleczki Márta; a fokozatszerzés éve: 2005


Németh János – témavezetője: Bassola Péter; a fokozatszerzés éve: 2008


Németh Attila – témavezetője: Földes Csaba; a fokozatszerzés éve: 2009


Kispál Tamás – témavezetője: Kertész András; a fokozatszerzés éve: 2010


Hum Rozália – témavezetője: Bassola Péter; a fokozatszerzés éve: 2010


Czicza Dániel – témavezetője: Ágel Vilmos; a fokozatszerzés éve: 2011


Gárgyán Gabriella – témavezetője: Bassola Péter; a fokozatszerzés éve: 2011


Rauzs Orsolya – témavezetője: Ágel Vilmos; a fokozatszerzés éve: 2016


Kappel Péter – témavezetője: Ágel Vilmos; a fokozatszerzés éve: 2017


Sántáné Túri Ágnes – témavezetője: Bassola Péter; a fokozatszerzés éve: 2021
A Német Nyelvészeti Doktori Programban  (nem szervezett képzésben) szerzett PhD fokozatot


Vargáné Drewnowska Ewa – témavezetője: Bassola Péter; a fokozatszerzés éve: 1998


Gombocz Eszter – témavezetője: Bassola Péter; a fokozatszerzés éve: 2001NÉMET NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet

programvezető-helyettes: Dr. Scheibl György